Mitä sisustussuunnittelija tekee?

Kodin sisustaminen on ollut jo pitkään suosittua ja kodin merkitys on viime vuosien aikana korostunut entisestään. Myös sisustussuunnittelijan ammatti on ollut suosittu jo usean vuoden ajan. Sisustussuunnittelusta ja sisustussuunnittelijan työnkuvasta on varmasti olemassa monenlaisia mielikuvia, joihin on saattanut vaikuttaa muun muassa television moninaiset sisustusohjelmat. Mitä kaikkea sisustussuunnittelija sitten oikein tekee ja minkälaisia ominaisuuksia sisustussuunnittelijalla on hyvä olla?

Sisustussuunnittelija on asiakaspalvelija

Sisustussuunnittelijan ammatissa toimiminen vaatii asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyviä asiakaspalvelutaitoja. Ammattitaitoinen sisustussuunnittelija perustaa suunnittelun aina asiakkaan yksilöllisille tarpeille ja toiveille. Suunnittelijan on tärkeää osata kuunnella asiakasta tarkalla korvalla, selvittää asiakkaan toiminnalliset haasteet ja tarjota niihin asianmukaista ratkaisua. Sisustussuunnittelijan tärkein tavoite on täten luoda asiakkaan tarpeita ja toiveita sekä budjettia vastaava lopputulos.

Sisustussuunnittelijan pitää olla kiinnostunut asiakkaasta ja ihmisistä ylipäätään. Erityisesti yksityiskotien suunnittelussa ollaan tekemisissä hyvin henkilökohtaisten tilojen kanssa, joihin saattaa liittyä esimerkiksi monenlaisia tunteita. Erilaisissa tilanteissa luoviminen vaatii sisustussuunnittelijalta hyvää ihmistuntemusta ja myös empatiakykyä.

Sisustussuunnittelija on kokonaisvaltainen tilojen suunnittelija

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden huomioimisen lisäksi suunnittelua ohjaa luonnollisesti suunnittelun kohteena oleva tila. Sisustussuunnittelijan työ ei rajaudu pelkästään sisustusesineiden hankintaan ja asetteluun, vaan sisustussuunnittelijan yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda käyttötarkoitukseen sopivia, toimivia, ergonomisia ja turvallisia tiloja. Nämä tiloihin suunnittelun avulla tehtävät parannukset voivat vaatia esimerkiksi mitoituksiin tai huonejärjestykseen tehtäviä muutoksia, jotka saattavat vaatia muun muassa vanhan purkamista ja uudelleenrakentamista. Suunnittelijan tulee aina osata selvittää, minkälaisia muutoksia kohteessa on mahdollista ja sallittua tehdä.

Sisustussuunnittelu voi olla myös pintamateriaalisuunnittelua, jossa usein myös joudutaan purkamaan vanhaa pois uuden tieltä. Esimerkiksi keittiön pintamateriaalisuunnittelu saattaa vaatia vanhojen materiaalien poistamista kokonaan. Usein itse remonttityö ei kuulu sisustussuunnittelijan työnkuvaan, ellei suunnittelijalla ole siihen tarvittavaa osaamista ja halua sisällyttää se omaan palvelutarjontaansa.

Suunnittelijan ammattitaitoon kuuluu ymmärtää ja ottaa työssään huomioon myös mitoitukseen liittyviä seikkoja. Näitä voi olla esimerkiksi eri toimintojen vaatima tilantarve, kalusteiden vaatima tilantarve, tilan kulkuväylät, katseen linjat tilassa sekä asiakkaan yksilölliset tilan käyttöön liittyvät haasteet ja tarpeet.

Laaja materiaalituntemus

Sisustussuunnittelijan ammattitaitoon kuuluu myös materiaalien tuntemus. Suunnittelijan tulee olla perillä, mitä materiaaleja markkinoilla on ja mihin käyttötarkoitukseen mikäkin materiaali sopii. Myös turvallisuusseikat tulee olla suunnittelijan hallussa esimerkiksi lattiamateriaalin liukkauden suhteen. Materiaalien valikoima on nykypäivänä valtava, ja suunnittelijan on pidettävä yllä materiaalitietouttaan säännöllisesti.

Sisustussuunnittelijan tehtävä on valita kohteeseen asiakkaan toiveiden mukaiset, käyttötarkoitukseen soveltuvat ja kulutusta kestävät materiaalit. Hyvillä materiaalivalinnoilla saadaan aikaan turvallinen ja viihtyisä kokonaisuus. Sisustusmateriaaleja ei vaihdeta usein ja ne ovat yleensä asiakkaalle taloudellinen panostus. Täten suunnittelijan ammattitaitoon kuuluu valita materiaalit, jotka kestävät aikaa sekä fyysisesti että visuaalisesti.

Sisustussuunnittelijalla on hyvä visuaalinen hahmotuskyky

Koska sisustussuunnittelu on työskentelyä fyysisten tilojen ja näkyvien asioiden parissa, vaaditaan sisustussuunnittelijalta visuaalista hahmotuskykyä. Visuaalinen hahmottaminen on aivojen kykyä tulkita näkemäänsä ja muokata näköhavaintoa mielikuviksi. Sisustussuunnittelijan tulee osata havainnoida tilaa ja mittasuhteita. Sisustussuunnittelijan ei tarvitse olla huipputasoinen piirtäjä tai taiteilija, mutta tilan ja ihmisen mittasuhteiden hahmottaminen on tärkeää.

Lisäksi sisustussuunnittelijalla on hyvä olla visuaalista silmää esimerkiksi värien yhdistämisen tai materiaalien ja kalusteiden yhdistelyn suhteen. Visuaalinen silmä kehittyy tekemisen myötä ja sitä voi onneksi myös tietoisesti harjoittaa.

Sisustussuunnittelija on luova ongelmanratkaisija

Sisustussuunnittelu on usein ongelmanratkaisua. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tilan toiminnallista tai visuaalista muutosprojektia tai esimerkiksi sisustussuunnitelman muokkaamista. Sisustussuunnittelijalta vaaditaan välillä projektinjohtamistaitoja, sillä aina asiat eivät suju niin kuin on alun perin suunniteltu. Suunnittelijalle voi tulla eteen tilanteita, kun tiettyä materiaalia ei olekaan saatavilla, asiakas muuttaa mieltään tai jonkin tuotteen toimitukseen tulee viivästyksiä. Tällaiset tilanteet vaativat suunnittelijalta joustavuutta ja kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin. Kyseisissä tilanteissa aiemmin mainitut asiakaspalvelutaidot osoittautuvat myös hyödyllisiksi.

Sisustussuunnittelija tuntee alan säädökset

Sisustussuunnittelijan tulee tuntea myös alaan liittyvät lait ja säädökset. Näitä voi olla esimerkiksi rakennuslainsäädäntöön liittyvissä määräyksissä. Suunnittelijan tulee tuntea omat vastuualueensa ja osata ottaa selvää, mitkä asiat kuuluvat muiden ammattiryhmien vastuulle. Ammattitaitoinen sisustussuunnittelija ei esittele asiakkaalle lakisääteisten määräysten vastaista suunnitelmaa, ja suunnittelijan vastuulla on myös tuoda asiakkaalle ilmi, mikäli jokin asiakkaan oma toive on vastoin alan määräyksiä.

Sisustussuunnittelijan tekninen osaaminen

Nykypäivänä sisustussuunnittelijalta vaaditaan myös tietoteknistä osaamista. Piirustusten laadinta tapahtuu pitkälti erilaisten suunnittelu- ja piirto-ohjelmien avulla, ja joskus palaverit asiakkaiden kanssa voivat tapahtua videoneuvottelutyökalujen välityksellä. Suunnitteluohjelmat vaativat pitkäjänteistä harjoittelua, mutta nopeuttavat ja tehostavat suunnittelijan työtä huomattavasti.

Tyylitietous ja historian tuntemus

Sisustussuunnittelijan osaamiseen kuuluu myös eri aikakausien tyylien ja toteutustapojen tuntemus. Hyvä sisustussuunnittelija tunnistaa eri aikakausien ominaispiirteet ja ymmärtää sisustukseen liittyviä polkuriippuvuuksia. Sisustuksen historian tuntemus on osa suunnittelijan yleissivistystä. Tyylitietous antaa suunnittelijasta uskottavan kuvan, helpottaa suunnittelua ja yleensä vaikuttaa lopputulokseen positiivisesti.

Sisustussuunnittelijan ei tarvitse osata kaikkea itse

Sisustussuunnittelijan ammattitaitoon kuuluu myös tiedostaa se, ettei kaikkea tarvitse osata itse. Jokaisella suunnittelijalla on omat vahvuudet, jotka kannattaa valjastaa mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Suunnittelijan on myös tunnistettava omat heikkoudet sekä tiedon puutteet ja osattava hankkia tietoa muilta ammattilaisilta. Sisustussuunnittelijalla on hyvä olla laajat verkostot alan eri toimijoihin, joita voi konsultoida, kun oma osaaminen ei enää riitä. Onneksi apua saa usein helposti, ja moni alan toimija auttaa mielellään suunnittelijoita vastaan tulevissa haasteissa.

Haluaisitko sinäkin sisustussuunnittelijaksi?

Tutustu sisustussuunnittelijan koulutukseen ja hae mukaan:


Vieritä ylös