TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§. Laatimispäivä 8.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
AJK-Jatkokoulutus Oy
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Iris Heikkonen
Koulutusjohtaja
puh. 040 503 3284
sähköposti: info(a)ajk-jatkokoulutus.fi
3. Rekisterin nimi
AJK-Jatkokoulutuksen Asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on AJK-Jatkokoulutuksen
liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, asiakas- ja osallistumistietojen
ylläpito, opiskelijoiden opintosuoritusten kirjaaminen, AJK-Jatkokoulutuksen toiminnan
suunnittelun, toteutuksen ja seurannan apuna käytettävien tilastotietojen tuottaminen sekä
koulutusasiakkaiden laskutuksessa tarvittavien tietojen tuottaminen.
5. Rekisterin tietosisältö
AJK-Jatkokoulutuksen asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
– etunimi ja sukunimi
– syntymäaika
– puhelinnumero
– osoite
– sähköpostiosoite
– ammattinimike
– koulutus
– mahdolliset ruokavaliota koskevat tiedot
– tiedot, mihin tilaisuuksiin/koulutuksiin on osallistunut
– opintosuoritukset
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa AJK-Jatkokoulutuksen asiakkaaksi.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Manuaalisessa muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa,
joihin asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai hänen
toimeksiannostaan yrityksen työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin
henkilötietoihin.
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu
palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai hänen
toimeksiannostaan yrityksen työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin
henkilötietoihin.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen
toteuttamiseksi. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen
asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Tutkinto-opiskelijoiden henkilökohtaisia opiskeluohjelmia ja
henkilökohtaisia opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia ja oppisopimuksia säilytetään 10
vuoden ajan johtuen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain säännöksistä (1705/2009).
Tutkintosuorituksia ja todistuksia koskevat tiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi.
10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu
AJK-Jatkokoulutuksen asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö
voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia AJK-Jatkokoulutusta korjaamaan,
poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjään. Rekisteröity
on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen tulee ilmoittaa, mikäli hänen
antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§. Laatimispäivä 8.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
AJK-Jatkokoulutus Oy
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Iris Heikkonen
Koulutusjohtaja
puh. 040 503 3284
sähköposti: info(a)ajk-jatkokoulutus.fi
3. Rekisterin nimi
AJK-Jatkokoulutuksen Suoramarkkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Suoramarkkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään AJK-Jatkokoulutuksen
suoramarkkinointia, suoramainontaa sekä muita näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä
varten.
5. Rekisterin tietosisältö
AJK-Jatkokoulutuksen suoramarkkinointirekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
– etunimi ja sukunimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– yksi rekisteröityä koskeva tunnistetieto
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen tilatessa AJK-Jatkokoulutuksen esitteen ja
uutiskirjeen tai hänen antaessa yhteystietonsa messuilla tai muissa tapahtumissa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Manuaalisessa muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa,
joihin asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai hänen
toimeksiannostaan yrityksen työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin
henkilötietoihin.

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu
palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai hänen
toimeksiannostaan ja yrityksen työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin
henkilötietoihin.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen
toteuttamiseksi. Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan rekisteristä pysyvästi, jos hän pyytää
tietojen poistamista.
10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu
AJK-Jatkokoulutuksen suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö
voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia AJK-Jatkokoulutusta korjaamaan,
poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjään. Rekisteröity
on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen tulee ilmoittaa, mikäli hänen
antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.

YHTEYSTIEDOT

AJK-Jatkokoulutus
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki

OTA YHTEYTTÄ